Staj Esasları Prosedürü

06 Haziran 2018 Çarşamba

STAJ ESASLARI PROSEDÜRÜ

 1. KAPSAM
 
Bu prosedür, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Turgut Kıran Denizcilik Fakülte’sinde öğrenci stajlarının yürütülmesi ile ilgili konuları kapsar.
 
 
2. AMAÇ
 
Bu prosedürün amacı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi öğrencilerinin yapacağı stajların koşullarını, uygulanışını ve değerlendirilmesi esaslarını belirtmektir.
 
 
3. SORUMLULAR
 
Bölüm Başkanları
Kalite Koordinatörü
Kalite Koordinatörü Yardımcısı 
Staj Komisyonu Başkanı
Bölüm Sekreterleri
Gemi Kaptanı/Baş Mühendis, 1.Zabit/2.Mühendis
 
 
4. REFERANSLAR
  
Gemiadamları Yönetmeliği
         Eğitim ve Sınav Yönergesi
   Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim-Öğretim Mevzuatı
    
 
5. KAYITLAR
 
Staj Sicil Fişi
            Staj Komisyon Kararları
İç Yazışma Formu (Ek.29)
Staj Defterleri
 
 
6. UYGULAMA
 
6.1. Birinci Deniz Stajı
 
Birinci Deniz Stajı I. ve II. Yarıyıla devam etmiş olan öğrencilerin yaz döneminde     (II. yarıyıl sonunda) 75 gün süreyle yapacakları stajdır. 75 günden fazla yapılan stajlar sayılmaz.
 
Bu stajı yapacak olan öğrencilerin önkoşul olarak, Gemicilik I,  Gemicilik II,  Seyir I,  Seyir II,  Denizde Emniyet I, Denizde Emniyet II, Beden Eğitimi ve Yüzme ile Vardiya Standartları I derslerinden Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21. Maddesine göre başarılı olması gerekir. I. Deniz Stajı 500 GT 'un üzerinde ve liman seferi dışında çalışan gemilerde (hizmet gemileri hariç) yapılabilir.
 
 
6.2. İkinci Deniz Stajı
 
İkinci Deniz Stajı IV. Yarıyıl sonuna kadar devam etmiş olan öğrencilerin yaz döneminde 75 gün süreyle yapacakları stajdır. Birinci Deniz Stajında 75 gün süreyi tamamlayamayan öğrenciler, İkinci Deniz Stajını 75 günden daha uzun süre yaparak eksik staj günlerini tamamlayabilirler. Ancak, Birinci ve İkinci Deniz Stajı toplamı 150 günü geçemez. Öğrencilerin bu stajı yapabilmeleri için, Denizcilik İngilizcesi I, Denizcilik İngilizcesi II, Meteoroloji, Denizde Emniyet III, Denizde Emniyet IV, İlk Yardım ve Tıbbi Bakım, Seyir III, Seyir IV, Yük İşlemleri ve Gemi Stabilitesi I, Denizde Haberleşme I ve Gemi Manevrası I derslerinden Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21. Maddesine göre başarılı olması gerekir. II. Deniz Stajı 500 GT'un üzerinde liman seferi dışında çalışan gemilerde (hizmet gemisi hariç) yapılabilir.
 
 
 6.3. Açık Deniz Stajı
 
Açık Deniz Stajı 6. yarıyılda yaz dönemi ile birlikte 7 ay (210 gün) süreyle yapılır. Bu stajı yapacak öğrencilerin önkoşul olarak, Deniz Hukuku I, Denizcilik İngilizcesi III, Denizde Haberleşme II, Elektronik Seyir I, Yük İşlemleri ve Gemi Stabilitesi II, Emniyet ve Kalite Yönetimi, ile Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri I derslerinden Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21. Maddesine göre başarılı olması ve Birinci ve İkinci Deniz Stajlarından100 günü tamamlamış olmaları gerekir. Birinci ve İkinci Deniz Stajlarında en az 100 gün staj yapmış ancak, 150 gün süreyi tamamlayamamış öğrenciler, Açık Deniz Stajını 210 günden daha uzun süre yaparak eksik staj günlerini tamamlayabilirler. Açık Deniz Stajı 500 GT'un üzerindeki Yakın Kıyısal Sefer Dışında sefer yapan gemilerde veya 3000 GT'un üzerinde Liman Seferi dışında çalışan gemilerde yapılabilir. Bu stajı 180 günden az yapanlar Açık Deniz Stajı sınavına alınmazlar.
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümüne 2009-2010 Eğitim Öğretim yılında kayıt yaptıran öğrenciler için, Açık Deniz Stajı ön koşulu olan 100 gün staj yapmış olmak şartı, (Fakültemizin ilk yeterliğini 2011 yılı Haziran ayında yeterlik alması sebebiyle) Birinci ve İkinci Deniz Stajlarından 75 günü tamamlamaları halinde yeterlidir.
 
 
6.4. Stajların Yapılması İle İlgili Kurallar
 
 • Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi öğrencileri stajlarını gösterilen zamanda yapmakla yükümlüdürler.
 • Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi öğrencileri stajlarını öngörülen sıraya göre yapmak zorundadırlar.
 • Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi öğrencileri staj programlarındaki eğitim çalışmalarını yaptıktan sonra kendilerine verilen staj defterini doldurarak Birinci Zabite onaylatırlar. Ayrıca staj yapılan geminin kaptanı tarafından onaylanacak olan Staj Sicil Fişi ve diğer değerlendirme dokümanları Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi’ne gizlilik dereceli olarak ulaştırılır.
 • Aynı hatta çalışan ve düzenli hat taşımacılığı yapan gemilerde sadece stajlardan biri yapılabilir.
 • Staj defteri teslim edilirken, "Staj Teslim Formu"nda öğrenciye ait bölüm öğrenci tarafından doldurularak imzalanacak ve bu form öğrenci işleri memuru tarafından da ayrıca onaylanacaktır.
 • Staj defteri ile birlikte aşağıdaki belgelerin de eksiksiz olarak öğrenci işleri memurluğuna teslim edilmesi gerekmektedir. Eksik belgesi olan öğrencilerin defteri teslim alınmayacak ve stajları geçersiz sayılacaktır. Evraklar teslim edilirken ilgili Bölüm Sekreterliğine gösterilerek aslının aynı yapılmalıdır.
 
 • Staj Sicil Fişi (onaylı)
 • Staj Değerlendirme Formu
 • Gemiadamı Cüzdanı ve/veya Pasaport fotokopisi (sadece kişisel bilgiler, giriş çıkışı gösteren sayfalar)
 • Personel Listesi
 • Hizmet Belgesi
 • Kabotaj seferi yapan gemilerde staj yapanlardan liman başkanlığından onaylı hizmet belgesi. 
 • Pasaport veya Gemiadamı cüzdanının orijinali evraklar teslim edilirken
 • Giriş-Çıkış polis kaydı
 
 
6.6. Stajların Değerlendirilmesi 
  
Staj yapan öğrenciler Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Öğretim Mevzuatı’na göre Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi’nin iç yazışmayla ilan ettiği tarihe kadar Staj Defteri ile birlikte istenilen belgeleri öğrenci işleri memurluğuna teslim eder. Daha sonra Staj Komisyonu toplanarak stajları değerlendirir. Değerlendirme sonuçları komisyon karar tutanağı şeklinde düzenlenerek Dekanlık Makamına gönderilir ve öğrencilere duyurulur. Açık Deniz Eğitimi için ayrıca İlgili Bölüm Başkanlığı tarafından oluşturulan asgari üç kişilik bir komisyon tarafından sınav yapılır,  sınav sonuçları Dekanlık Makamına bildirilir ve öğrencilere duyurulur.
 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencileri mezun olabilmek için toplamda 360 gün Açık Deniz Stajını tamamlamak zorundadırlar.